top of page

Group

Public·25 members

Amintire de Lucian Blaga - o poezie despre dragoste și nostalgie


Amintire de Lucian Blaga - o poezie despre dragoste Èi nostalgie
Lucian Blaga este unul dintre cei mai importanÈi poeÈi romÃni ai secolului XX, care a practicat un expresionism mblÃnzit, influenÈat de opera lui Rilke. Una dintre poeziile sale cele mai cunoscute este Amintire, care face parte din volumul Poemele luminii, publicat Ãn 1919.


Amintire este o poezie liricÄ, Ãn care eul poetic ÃÈi exprimÄ sentimentele de dragoste Èi nostalgie faÈÄ de fiinÈa iubitÄ, care a dispÄrut din viaÈa sa. Tema poeziei este, aÈadar, iubirea pierdutÄ Èi dorinÈa de alungare a tristeÈii. Motivul principal Ãl constituie fiinÈa iubitÄ, prezentatÄ ca o apariÈie divinÄ, cu ochi atotÃnÈelegÄtori Èi cu zÃmbetul unei sfinte. Ea este asociatÄ cu elemente naturale Èi cosmice, cum ar fi culmile vechi, zvonul legendar, coasa tÄgÄduirii sau steaua polarÄ.


amintire de lucian blaga comentariu literarPoezia este alcÄtuitÄ din trei strofe, fiecare avÃnd cÃte patru versuri. Ritmul este iambic, iar rima este ÃmbrÄÈiÈatÄ. Limbajul poetic este bogat Ãn figuri de stil, cum ar fi epitete (zvon legendar, culmile vechi), personificare (ochi atotÃnÈelegÄtor), metafore (coasa tÄgÄduirii pe umÄr), comparaÈie (ca o stea polarÄ) sau inversiune (Ãn ochii tÄi atotÃnÈelegÄtori).


Poezia Amintire de Lucian Blaga este o expresie a sentimentului de dragoste Èi nostalgie, care transfigureazÄ realitatea Èi conferÄ valoare artisticÄ unei experienÈe personale. Prin intermediul imaginilor poetice Èi al simbolurilor, eul liric ÃÈi evocÄ iubita ca o prezenÈÄ divinÄ Èi eternÄ, care Ãl ajutÄ sÄ depÄÈeascÄ durerea despÄrÈirii.


Lucian Blaga - biografie Èi activitate literarÄ
Lucian Blaga a avut o viaÈÄ plinÄ de realizÄri Èi recunoaÈtere, dar Èi de greutÄÈi Èi cenzurÄ. A fost unul dintre cei mai importanÈi reprezentanÈi ai modernismului romÃnesc, alÄturi de Tudor Arghezi, Ion Barbu, George Bacovia sau Ion Pillat. A creat o operÄ originalÄ Èi complexÄ, care cuprinde poezie, dramaturgie, filosofie, eseisticÄ Èi esteticÄ.


Ca poet, Lucian Blaga a debutat cu volumul Poemele luminii, Ãn 1919, care a fost primit cu entuziasm de critica literarÄ. A continuat sÄ publice volume de versuri Ãn care a explorat teme precum spaÈiul mioritic, destinul romÃnesc, misterul creaÈiei sau metafizica luminii. Printre acestea se numÄrÄ Pasii profetului (1921), Ãn marea trecere (1924), Lauda somnului (1929), NebÄnuitele trepte (1936) sau Poemele cunoaÈterii (1944).


Ca dramaturg, Lucian Blaga a scris piese de teatru cu caracter filozofic Èi simbolic, Ãn care a abordat probleme existenÈiale Èi istorice. Unele dintre piesele sale au fost interzise de regimul comunist din cauza mesajului lor antitotalitar. Dintre operele sale dramatice se remarcÄ Zamolxe (1921), Daria (1925), Ave Maria (1933), Iona (1938) sau Mesterul Manole (1943).


Ca filozof, Lucian Blaga a elaborat o sistematicÄ originalÄ Èi complexÄ, care se bazeazÄ pe conceptul de stil al cunoaÈterii Èi pe ideea de culturÄ ca formÄ de manifestare a spiritului. A scris tratate de metafizicÄ, gnoseologie, logicÄ, eticÄ Èi esteticÄ. Printre lucrÄrile sale filozofice se numÄrÄ CulturÄ Èi cunoaÈtere (1922), Eonul dogmatic (1931), Trilogia cunoaÈterii (1933-1939), Trilogia culturii (1937-1941) sau Trilogia valorilor (1943-1946).


Lucian Blaga a fost Èi un prolific traducÄtor din literatura universalÄ, aducÃnd Ãn limba romÃnÄ opere ale unor autori precum Goethe, Shakespeare, Rilke, Tagore sau Nietzsche. A fost Èi un jurnalist activ, colaborÃnd la reviste precum GÃndirea, Vremea, CuvÃntul, AdevÄrul literar Èi artistic, Rampa, Cultura poporului, ViaÈa RomÃneascÄ, Romania literarÄ, etc.


Lucian Blaga a avut o carierÄ diplomaticÄ Ãntre anii 1926 Èi 1939, fiind ataÈat cultural la Praga Èi Berna Èi ministru plenipotenÈiar la VarÈovia Èi Lisabona. A fost profesor universitar la Catedra de Filosofia Culturii a UniversitÄÈii din Cl 0efd9a6b88


https://www.ie512.com/group/mysite-200-group/discussion/db1dae85-b828-4b15-8f7c-66c3b3be6c6c

https://www.colascreations.be/group/groupe-de-colascreations/discussion/d0f18616-0c06-48e4-896b-667f3f0db6b9

https://www.empoweryoune.com/group/mysite-200-group/discussion/c9c6275e-a682-4a6d-96fe-e4500fd2326f

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page